ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Επιχείρησης υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε στην εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από την επιχείρηση για την εκτέλεση των παραγγελιών σας. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά πρόσωπα που δεν διατηρούν σχέση συνεργασίας με την επιχείρησή μας.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Για τις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Η Επιχείρηση διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα συνεργασίας / συναλλαγής σας δεν γίνει αποδεκτό και δεν ολοκληρωθεί η συναλλαγή ή η κατάρτιση σύμβασης τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

Δικαιώματα Χρηστών / Υποκειμένων

Ως χρήστες / υποκείμενα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Επιχείρηση, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της Επιχείρησης για τη διατήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις..
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους.
 • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 • Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιχείρηση ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει αυτή ή τρίτο μέρος.
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή για συγκεκριμένη επεξεργασία σε περίπτωση που είχε παρασχεθεί η συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η Εταιρία είναι τα ακόλουθα:

Προσωπικά Δεδομένα Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε μια παραγγελία θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του τηλεφώνου σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Η επιχείρηση ακολουθώντας τις αρχές της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορούν να παραχωρηθούν μόνο σε συνεργάτες της Επιχείρησης (πχ εταιρίες μεταφοράς) χωρίς να απαιτείται προηγούμενα ειδική ενημέρωσή σας, οι οποίοι δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.

Παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου

Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου της Επιχείρησης από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – fax – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα.

Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του Δικτύου. Η Επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

Χρήση e – mail

Για την παραχώρηση στον επισκέπτη / χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Επιχείρησης ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση / Έδρα – ΤΚ – Τηλέφωνο – Πόλη – Χώρα. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, ενώ ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τη γνωστοποιεί σε τρίτους. Η Επιχείρηση δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από την Επιχείρηση ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Η Επιχείρηση διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων.

Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας

Η χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τον επισκέπτη / χρήστη για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών του Δικτύου χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλον σκοπό.

Cookies

Η Επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της Επιχείρησης, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Επιχείρησης είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας της Επιχείρησης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της Επιχείρησης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η Επιχείρηση περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από το ίδιο, αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Επιχείρηση για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Google Analytics

Η Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης web που παρέχει η εταιρία Google Inc (“Google”). Η Google χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται με σκοπό να ανιχνεύει και να αξιολογεί τη χρήση της παρούσας Εφαρμογής, να συντάσσει αναφορές και να τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της Google. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το σύστημα Google Analytics αφορούν πληροφορίες που σχετίζονται με το χρόνο παραμονής στον Ιστότοπο, τη σχετική γεωγραφική προέλευση, τις σελίδες εισόδου και εξόδου, την προέλευση της κίνησης επισκεπτών, κλπ. και χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί η χρήση, να συνταχθούν αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα που σημειώνεται στο διαδικτυακό τόπο μας και για να μας παράσχει περαιτέρω υπηρεσίες που αφορούν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και του διαδικτύου. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν ομαδοποιημένα, ήτοι δεν συσχετίζονται ποτέ με το άτομο αλλά μόνο με την περιήγηση, συνεπώς κανείς δεν θα μπορεί να συνδέσει το όνομά σας με τις σελίδες ή με τους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε. Στο διαδικτυακό μας τόπο η Google Analytics διαθέτει τον κώδικα “gat._anonymizeIp();“ που εγγυάται ανωνυμοποιημένη ανίχνευση των διευθύνσεων IP (το λεγόμενο IP Masking). Η δική σας διεύθυνση IP (ο αριθμός που αναθέτει στον υπολογιστή σας ο πάροχος της υπηρεσίας διαδικτύου) συντμείται και ανωνυμοποιείται –με δική μας πρωτοβουλία – από τη Google εντός των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Κρατών της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Για το λόγο αυτό τα προφίλ χρήσης που χρησιμοποιεί η Google Analytics “ανωνυμοποιούνται” και έτσι καθίσταται αδύνατη η αναγωγή στον πραγματικό χρήστη. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις μεταδίδεται ολόκληρη η διεύθυνση IP σε κάποιο διακομιστή της Google και εκεί συντμείται. Η δική σας ανωνυμοποιημένη διεύθυνση IP που μεταδίδει το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics δεν ενοποιείται με άλλα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή της Google. Τυχόν μετάδοση τέτοιων δεδομένων σε τρίτους μέσω της Google μπορεί να επέλθει μόνο κατόπιν διατάξεων του νόμου ή στα πλαίσια επεξεργασίας των δεδομένων για λογαριασμό τρίτων. Σε καμία περίπτωση η Google δεν θα ομαδοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με άλλα δεδομένα που έχει συλλέξει η Google. Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό τόπο μας εκφράζετε τη συναίνεσή σας όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων που συνέλεξε η Google Analytics καθώς και στους τρόπους επεξεργασίας των δεδομένων όπως και στο σκοπό όπως αναφέρεται παραπάνω.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Cookie και Δεδομένα χρήσης. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε το διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies. Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.google.com/policies/privacy/ – Opt Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Fonts

Η Google Fonts είναι μια υπηρεσία εμφάνισης γραμματοσειρών που διαχειρίζεται η Google Inc. και επιτρέπει στην παρούσα Εφαρμογή να ενσωματώνει τέτοιου είδους περιεχόμενα στις σελίδες της.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Cookie και Δεδομένα χρήσης. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε το διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών για περαιτέρω πληφορορίες σχετικά με τη χρήση των cookies. Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.google.com/policies/privacy/

Youtube

Το Youtube είναι μια υπηρεσία εμφάνισης περιεχομένου σε μορφή βίντεο που διαχειρίζεται η YouTube, LLC και επιτρέπει στην παρούσα Εφαρμογή να ενσωματώνει τέτοιου είδους περιεχόμενα στις σελίδες της. Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Cookies και Δεδομένα χρήσης. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε το διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies. Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.google.com/policies/privacy/

Google Maps

Είναι μια υπηρεσία που εμφανίζει στο διαδικτυακό τόπο τους διαδραστικούς χάρτες Google maps. Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Cookies και Δεδομένα χρήσης. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε το διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies. Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.google.com/policies/privacy/

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία που πραγματοποιήσατε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ή μέρος αυτής, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που εσείς ή ένας τρίτος, διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς, απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.

Πολιτική Επιστροφών (Αγαθά)

Εξωτερικά – Αισθητικά Ελαττώματα

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει τη μη ύπαρξη εξωτερικών ή αισθητικών ελαττωμάτων και, στην περίπτωση που υπάρχουν, δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του προϊόντος και να το επιστρέψει στον διανομέα, άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, ενώ, σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής, χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και αποδέχεται ότι το αισθητικό ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση του προϊόντος. Η Επιχείρηση υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του προϊόντος αυτού με άλλο, χωρίς το ελάττωμα. Σε περίπτωση όμως που το προϊόν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι διαθέσιμο, σας επιστρέφεται κάθε χρηματικό ποσό που καταβάλλατε κατά την αγορά του, σύμφωνα με την διαδικασία επιστροφής χρημάτων. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς εξωτερικά / αισθητικά ελαττώματα.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της Επιχείρησης:

 1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα.
 2. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα (εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας) ή έλλειψη ιδιότητας, η οποία ιδιότητα έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Επιχείρηση.
 4. Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης δικαιούται να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την Επιχείρηση.

Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρείας τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο απόλλυται.

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή εκτός της περίπτωσης προϊόντος η συσκευασία του οποίου παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους). Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της Επιχείρησης θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της Επιχείρησης είτε μέσω courier αποκλειόμενου κάθε άλλου τρόπου.

Μετά την επιστροφή του προϊόντος και αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή εφόσον είναι εφικτή χωρίς την μείωση της αξίας του προϊόντος, άλλως αντικατάσταση εφόσον είναι διαθέσιμο όμοιο προϊόν, άλλως ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο πελάτης αποκρούει νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ, σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους, με επιμέλεια της Επιχείρησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, η Επιχείρηση θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Επιχείρησης πλέον. Η Επιχείρηση, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Η επιστροφή της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας αποκλείεται εφόσον δεν συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετική με την επιστροφή του προϊόντος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@thesavannacoffee.com, ώστε να μας ενημερώσετε για την πρόθεση επιστροφής του προϊόντος ή των προϊόντων που παραλάβατε.
 • Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, μη χρησιμοποιημένα, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις που φέρουν (π.χ. ετικέτες) και να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία.
 • Μαζί με τα προϊόντα οφείλετε να συμπεριλάβετε και όλα τα έγγραφα τα οποία τα συνόδευαν (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης, τιμολόγιο και δελτίο αποστολής ή κάρτα αλλαγής).


Επιστροφή χρημάτων

Όταν παραληφθούν τα προϊόντα, θα ελεγχθούν ως προς την κατάστασή τους και εφόσον τηρούνται οι όροι της πολιτικής επιστροφών της επιχείρησης, θα εκδοθεί άμεσα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας, προκειμένου να το αξιοποιήσετε στην επόμενη αγορά σας (σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρετε στη επόμενη ηλεκτρονική παραγγελία σας, στο πεδίο “Παρατηρήσεις / Σχόλια για τη παραγγελία” ότι υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε το ως άνω πιστωτικό σημείωμα αλλά επιστροφή χρημάτων, η επιχείρηση υποχρεούται να σας αποδώσει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών το τίμημα που εισέπραξε για τα επιστρεφόμενα προϊόντα και με τον ίδιο μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή τους. Συγκεκριμένα:

 • Εάν η εξόφληση έγινε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, η επιχείρηση, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η επιχείρηση, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του πελάτη.
 • Εάν η εξόφληση έγινε με αντικαταβολή ή κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, σημειώνοντας τον IBAN και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

Επιστροφές ΔΕΝ γίνονται δεκτές:

 • Σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως καλλυντικά, εσώρουχα, στρώματα, κλπ.
 • Σε προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει αιτηθεί ο καταναλωτής ή προϊόντα σαφώς εξατομικευμένα, όπως ειδικές παραγγελίες επίπλων, στρωμάτων, υφασμάτων, κλπ.
 • Σε προϊόντα που έχουν υποστεί φθορά λόγω κακής χρήσης, λόγω ακατάλληλης μεθόδου καθαρισμού/πλύσης, κλπ.

Επιστροφή χρημάτων

Εφόσον αιτηθείτε επιστροφή προϊόντος πριν την αποσφράγισή του σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, όταν αυτό παραληφθεί από την ΕΤΑΙΡΙΑ, θα ελεγχθεί ως προς την κατάστασή του και εφόσον τηρούνται οι όροι της πολιτικής επιστροφών της επιχείρησης, θα εκδοθεί άμεσα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας, προκειμένου να το αξιοποιήσετε στην επόμενη αγορά σας (σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρετε στη επόμενη ηλεκτρονική παραγγελία σας, στο πεδίο “Παρατηρήσεις / Σχόλια για τη παραγγελία” ότι υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε το ως άνω πιστωτικό σημείωμα αλλά επιστροφή χρημάτων, η επιχείρηση υποχρεούται να σας αποδώσει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών το τίμημα που εισέπραξε για τα επιστρεφόμενα προϊόντα και με τον ίδιο μέσον που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή τους. Συγκεκριμένα:

 • Εάν η εξόφληση έγινε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, η επιχείρηση, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η επιχείρηση, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του πελάτη.
 • Εάν η εξόφληση έγινε με αντικαταβολή ή κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, σημειώνοντας τον IBAN και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

Πολιτική Επιστροφών (B2B)

Η επιχείρηση υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα, άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους, ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και αποδέχεται ότι το αισθητικό ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση. Η Επιχείρηση υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με άλλο, χωρίς το εξωτερικό ελάττωμα. Σε περίπτωση όμως που το προϊόν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι διαθέσιμο, σας επιστρέφεται το χρηματικό ποσό που καταβάλλατε κατά την αγορά του με τον ίδιο μέσον που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή τους. Συγκεκριμένα:

 • Εάν η εξόφληση έγινε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, η επιχείρηση, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η επιχείρηση, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του πελάτη.
 • Εάν η εξόφληση έγινε με αντικαταβολή ή κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, σημειώνοντας τον IBAN και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Πέραν της ανωτέρω περίπτωσης (ελαττωματικού προϊόντος), δεν γίνεται δεκτή καμία επιστροφή.

Πολιτική Επιστροφών (Παροχή Υπηρεσιών)

Δεδομένου ότι η διαδικτυακή υπηρεσία είναι άυλη και παρέχεται ηλεκτρονικά (online), δεν τίθεται θέμα μη παραλαβής ή ελαττωματικότητας προϊόντος. Σε περίπτωση ωστόσο, που ο καταναλωτής – μετά την αγορά – της υπηρεσίας ή του προγράμματος, δεν καταφέρει να το χρησιμοποιήσει, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που οφείλεται αποκλειστικά στην εταιρεία μας, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της αγοράς. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της εταιρείας.

Αν προκύψει θέμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης από μέρος του πελάτη, εφόσον αποδεδειγμένα δεν έχει προχωρήσει σε χρήση της εν λόγω υπηρεσίας, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της αγοράς. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της εταιρείας.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ/ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:

ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ:

ΤΡΑΠΕΖΑ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ:
ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Έχετε την δυνατότητα να πληρώσετε με τους ακόλουθους τρόπους:

Χρεωστική / Πιστωτική κάρτα

Visa

MasterCard

Maestro

DinersClub

American Express

PayPal

Τραπεζικό λογαρισμό

Με μετρητά στο φυσικό κατάστημα

Με κάρτα στο φυσικό κατάστημα

Αντικαταβολή

Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή η επιπλέον χρέωση είναι 2 ευρώ.

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν αποθηκεύονται καθόλου στοιχεία καρτών ή συναλλαγών, παρά μόνο η αναφορά προς την συναλλαγή που έγινε. Εάν επιλέξετε πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, αποδέχεστε ότι η παραγγελία συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής. Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής σας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών των αντίστοιχων πιστωτικών ιδρυμάτων που καθίστανται αρμόδια για την εξασφάλιση της απόλυτης ασφάλειας των συναλλαγών σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Για τις αγορές που πραγματοποιείτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα. Στη φόρμα παραγγελίας που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας, το ονοματεπώνυμο του κατόχου της και τον τριψήφιο αριθμό (cvv).

Η χρέωση της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται, εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει η κάρτα που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή να σας ανήκει. Οι χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της εκάστοτε κάρτας. Αν δεν ληφθεί από την επιχείρησή μας η απαιτούμενη έγκριση πληρωμής, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση παραγγελθέντος προϊόντος και δεν θα μπορούμε να ολοκληρώσουμε την σύναψη σύμβασης πώλησης με εσάς.

Ασφάλεια πληρωμών

Η Επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την πιστωτική σας κάρτα. Επομένως παρακαλείσθε να εισάγετε τις λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή σας σε κάθε παραγγελία που πραγματοποιείτε σε μας.

Η Επιχείρηση δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που θα υφίσταται μέλος, του οποίου ή κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή χρησιμοποιείται με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που πιθανόν προκληθεί στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας από ιούς, worms, προγράμματα spyware, ή άλλα παρεμφερή κατά τη διάρκεια της σύνδεσης σας με την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε πρόγραμμα anti-virus, firewalls και ότι τα υπόλοιπα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας είναι ενημερωμένα.

Έκδοση απόδειξης / τιμολογίου

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έκδοσης απόδειξης λιανικής ή τιμολογίου. Τιμολόγιο εκδίδεται σε Εταιρίες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: επωνυμία Επιχείρησης, ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων έκδοσης της απόδειξης ή του τιμολογίου σας, πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων έκδοσης της απόδειξης ή του τιμολογίου σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η πολιτική των χρεώσεων για τα μεταφορικά έξοδα, έχει ως εξής:

Για παράδοση προϊόντων συνολικής αξίας 40 ευρώ και άνω, τα έξοδα αποστολής είναι ΔΩΡΕΑΝ. Για παράδοση συνολικής αξίας κάτω των 40 ευρώ τα έξοδα διαμορφώνονται αναλόγως τα κιλά της παραγγελίας και τoν Τ.Κ. του παραλήπτη.